alicja sobik, psycholog racibórz, psycholog rybnik, psycholog kędzierzyn alicja sobik, psycholog racibórz opinie, psycholog rybnik opinie, psycholog online racibórz alicja sobik, dobry psycholog racibórz, dobry psycholog rybnik, dobry psycholog kędzierzyn alicja sobik, psycholog racibórz opinie, psycholog rybnik opinie, psycholog kietrz opinie
Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta

Alicja Sobik-Lipus

Jeżeli odczuwasz dyskomfort, obawiasz się czegoś, smucisz się, przeżywasz trudny okres w swoim życiu, zmagasz się z chorobą psychiczną albo somatyczną, czujesz się samotny, zestresowany, albo po prostu chcesz lepiej poznać, zrozumieć siebie i rozwinąć swoje mocne strony – zapraszam Cię na spotkanie konsultacyjne.

Czytaj więcej
O mnie


alicja sobik, psycholog racibórz, psycholog rybnik, psycholog rydułtowy

Nazywam się Alicja Sobik-Lipus. Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam 5-letnie studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W kolejnych latach uzyskałam uprawnienia pedagogiczne, a także ukończyłam z wyróżnieniem czteroletnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwesytecie SWPS w Katowicach. Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego nr 631.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Od 2011 do 2019 roku pracowałam w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Będąc zatrudniona w tej placówce miałam możliwość pracy z pacjentami oddziałów ogólnopsychiatrycznego i sądowego oraz z klientami Poradni Zdrowia Psychicznego. W szpitalu zajmowałam się pracą w głównej mierze z pacjentami z zaburzeniami psychotycznymi (cierpiącymi na schizofrenię, zaburzenia urojeniowe), uzależnionymi, z zaburzeniami osobowości, prezentującymi objawy lękowe i afektywne, a także z osobami o obniżonym potencjale intelektualnym. Przeprowadzałam diagnostykę psychologiczną, indywidualne spotkania psychoterapeutyczne oraz grupową i indywidualną psychoedukację. W latach 2016-2018 współpracowałam również ze Szpitalem Chorób Płuc w Pilchowicach, gdzie przeprowadzałam psychologiczne konsultacje pacjentów ze schorzeniami somatycznymi, znajdującymi się w stanie kryzysu emocjonalnego, potrzebującymi wsparcia. W latach 2013-2017 pełniłam funkcję biegłego sądowego w dziedzinie psychologii przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Zajmowałam się przeprowadzaniem badań i sporządzaniem opinii sądowo-psychologicznych na zlecenie wymiaru sprawiedliwości.

Od 2014 roku prowadzę indywidualną praktykę psychologiczną. W chwili obecnej przyjmuję pacjentów w gabinetach w Raciborzu i Rybniku. Przyjmuję osoby dorosłe. Zajmuję się przede wszystkim leczeniem zaburzeń lękowych, afektywnych, OCD, zaburzeń snu, schizofrenii, zaburzeń osobowości oraz zachowania. Pomagam osobom zmagającym się z przewlekłymi schorzeniami somatycznymi, z niską samooceną, klinicznym perfekcjonizmem. W procesie terapeutycznym pracuje w oparciu o nurt poznawczo-behawioralny, koncentrując się przede wszystkim na skutkach myślenia oraz zachowań, które danej osobie i jej otoczeniu sprawiają cierpienie. Wykorzystuje również techniki terapii III fali – m.in. Terapię Dialektyczno-Behawioralną DBT, Terapię Akceptacji i Zaangażowania ACT, Mindfullness, Terapię Schematów czy Terapię Skoncentrowaną na Współczuciu.. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, szanując jego poglądy i osobisty system wartości. Uważnie słucham swoich pacjentów i dostosowuję metody terapeutyczne do specyfiki problemu, z jakimi się zgłaszają. Nie pozostaję również zamknięta na osiągnięcia wywodzące się z innych podejść terapeutycznych. Za kryterium przydatności danej metody w terapii uznaję jej sprawdzoną skuteczność oraz przynoszenie człowiekowi ulgi w jego cierpieniu.

Mając na uwadze dobro swoich pacjentów ściśle przestrzegam kodeksu etycznego psychologa oraz kodeksu terapeuty poznawczo-behawioralnego. Swoją pracę poddaję superwizji, co oznacza konsultacje z superwizorem lub innymi psychoterapeutami, zapewniające wyższą jakość usług dla pacjenta. Każdorazowo dane osobowe pacjenta pozostają chronione. Dużą dbałość przykładam do zachowania obowiązującej mnie tajemnicy zawodowej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Alicja Sobik-Lipus - ZnanyLekarz.pl


Jak pracuję


W procesie terapeutycznym pracuję w oparciu o nurt poznawczo-behawioralny. Terapia poznawczo-behawioralna (w skrócie CBT od ang. cogntive behavioral therapy) powstała już 80 lat temu. Najpierw była to terapia behawioralna, która zajmowała się wyłącznie zachowaniem, potem poznawcza, która uważała, że najważniejsze jest myślenie. Współcześnie powstały terapie Trzeciej fali, które integrują praktyki medytacyjne i wracają do behawioralnych korzeni. Obecne terapie nurtu poznawczo-behawioralnego są bardzo zróżnicowane zarówno w obszarze teorii, jak i praktyki terapeutycznej. Łączy je jednak podstawowe założenie, że procesy poznawcze, emocje oraz zachowania są niezależnymi podsystemami, odgrywającymi równie ważne role, pośrednicząc w powstawaniu zaburzeń psychicznych i wpływając na ich utrzymywanie się.

W porównaniu z innymi rodzajami psychoterapii terapia poznawczo-behawioralna jest określana jako metoda krótkoterminowa – trwa zwykle kilkanaście do kilkudziesięciu spotkań (przeważnie raz w tygodniu, trwających po 50 minut). W odróżnieniu od innych rodzajów psychoterapii, CBT zajmuje się problemami i trudnościami „tu i teraz”.  Nie skupia się na przyczynach dręczących problemów, ani na uprzednio pojawiających się objawach, lecz poszukuje sposobów poprawienia stanu świadomości pacjenta w chwili obecnej. Terapeuta poznawczo-behawioralny będzie skupiał się na teraźniejszości, sięgając do przeszłych doświadczeń, jeśli mogą one pomóc w zrozumieniu bieżącego funkcjonowania pacjenta i przewidywaniu przyszłych jego zachowań. CBT wyróżnia również duży nacisk kładziony na wzajemną współpracę pacjenta i terapeuty. W tym nurcie terapeuta nie jest enigmą, nie siedzi i milczy, lecz pozostaje aktywny. Prowadzi psychoedukację, planuje prace domowe pacjenta, może uczyć i tłumaczyć. Warto w tym miejscu również wspomnieć o tym, że założenia teoretyczne i praktyka CBT oparte są na rzetelnych badaniach naukowych. Psychoterapia poznawczo–behawioralna jest jednym z najlepiej udokumentowanych podejść terapeutycznych.

Współpracuję z lekarzem specjalistą psychiatrą Dominikiem Maślanką (www.psychiatra-raciborz.pl) oraz Magdaleną Kufką i innymi specjalistami z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Psychiatrii - CognitivaMed w Rybniku.

alicja sobik-lipus, psycholog racibórz, psycholog rybnik

Co oferuję


W zakres świadczonych usług psychologicznych wchodzą:
- konsultacje
- diagnostyka
- psychoterapia.

Ad. Konsultacje

Na czym polega konsultacja psychologiczna?
Konsultacja z psychologiem polega na omówieniu aktualnie doświadczanego problemu i na interwencji związanej z przeżyciem przykrego wydarzenia. Celem takiego spotkania jest identyfikacja trudności pacjenta oraz próba opracowania konkretnych strategii do poradzenia sobie z daną sytuacją problemową. Często jest wstępem do psychoterapii indywidualnej, a dla pacjenta jest okazją do poznania specjalisty oraz sprawdzenia, czy terapia psychologiczna wydaje się oby stronom właściwym sposobem pomocy.

Do kogo jest adresowana konsultacja psychologiczna?
Konsultacja psychologiczna adresowana jest do osób dorosłych, będących aktualnie w trudnym momencie życiowym i szukających sposobu opanowania sytuacji związanej z kryzysem psychicznym. Może być ona także wstępem do podjęcia psychoterapii.

Jak przebiega konsultacja psychologiczna?
Konsultacja psychologiczna to spotkanie z wykwalifikowanym specjalistą, trwające 50 min.

Ad. Diagnostyka

Na czym polega diagnostyka psychologiczna?
Diagnoza psychologiczna ma na celu  opis i wyjaśnienie funkcjonowania klienta w sytuacjach życiowych oraz przybliżenie specyfiki jego myślenia i odczuwania.  Jest ona pomocna w określeniu obszarów aktywności, które można usprawnić. Psycholog przeprowadzający diagnostykę posługuje się właściwymi metodami. Dwoma podstawowymi są wywiad kliniczny oraz obserwacja. Pozwalają one na postawienie hipotez co do przyczyn nieprawidłowości. Do weryfikacji tych hipotez często służą testy psychologiczne, które pozwalają określić poziom badanej trudności oraz ustalić charakterystykę badanej osoby.

Do kogo jest adresowana?
Diagnostyka psychologiczna jest zwykle zalecana przez psychiatrę i służy głównie badaniu aktualnego stanu psychicznego klienta. Jest ona również przeznaczona dla osób zainteresowanych pogłębieniem rozumienia własnego funkcjonowania intelektualnego, funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego jak  i społecznego.

Jak przebiega diagnostyka psychologiczna?
Proces diagnostyki klienta, w zależności od jego potrzeb i oczekiwań, obejmuje zwykle od 2 do 5 sesji, podczas których psycholog zbiera dane potrzebne mu do sporządzenia jak najbardziej rzetelnej analizy profilu funkcjonowania klienta.

Ad. Psychoterapia

Czym jest psychoterapia?
Psychoterapia jest to specjalistyczna metoda leczenia, polegająca na świadomym i zamierzonym zastosowaniu metod klinicznych i postaw interpersonalnych (wywodzących się z uznanych zasad psychologii) w celu niesienia pomocy ludziom – w modyfikacji ich zachowań, procesów poznawczych, emocji i/lub innych cech osobowych w kierunku, który korzystający z terapii uważają za pożądany. Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna nie sprowadza się więc do leczenia zaburzeń psychicznych. Osoby, które trafiają do gabinetu psychologicznego nie muszą spełniać kryteriów diagnostycznych. Przedmiotem terapii niejednokrotnie są relacje w rodzinie, związki z innymi ludźmi, tożsamość seksualna, kariera zawodowa, smutek, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, czy niedostrzeganie sensu życia. Tym, co najistotniejsze w formułowaniu przedmiotu terapii, jest wpływ, jaki dany problem człowieka wywiera na jego życie.

Jak wygląda przebieg sesji w psychoterapii poznawczo-behawioralnej?
Psychoterapia ma formę serii spotkań indywidualnych, odbywających się na ogół raz w tygodniu, ze stałą częstotliwością, w stałym terminie. Sesja trwa 50 minut. Zarówno cały proces terapii, jak i każda sesja terapeutyczna, mają nadaną strukturę. Z reguły porządek każdej sesji terapeutycznej wygląda następująco: ocena stanu psychicznego i stopnia nasilenia problemów, omówienie wydarzeń w ciągu tygodnia, ustalenie planu sesji z uwzględnieniem głównego problemu, zaplanowanie zadania terapeutycznego – pracy osobistej, podsumowanie sesji. Pierwsze spotkania mają inny przebieg. Na wstępny etap terapii składają się bowiem diagnoza, konceptualizacja problemu i sformułowanie celów pracy terapeutycznej. Stawianie diagnozy, w zależności od problemu, trwać może kilka spotkań. Jest to bardzo ważna faza terapii, gdyż od niej zależy wybór sposobu leczenia i jego dalszy przebieg. Następnie terapeuta musi zbadać cele terapeutyczne i opracować przypadek pacjenta. Dopiero wtedy może zacząć się prawdziwa terapia. Dobór metod pracy odbywa się na podstawie dynamicznie tworzonej konceptualizacji problemu pacjenta. Terapia może być skupiona bardziej na modyfikacji myślenia (element poznawczy) albo modyfikacji zachowania (element behawioralny). Może także obejmować wdrażanie technik relaksacyjnych, mindfullness albo treningu radzenia sobie z emocjami.

Istnieje możliwość umówienia się na konsultację i/lub spotkania psychoterapeutyczne online. Wiele badań przeprowadzonych w ostatniej dekadzie pokazało, że taka forma oddziaływań jest nie tylko możliwa, ale także skuteczna w odniesieniu do leczenia szerokiego spektrum zaburzeń psychicznych oraz zapobiegania ich nawrotom. Zasadniczą zaletą terapii online stanowi możliwość kontaktu pacjenta z terapeutą w sytuacjach, kiedy bezpośrednie spotkanie nie jest możliwe.
Cennik • Każde spotkanie (niezależnie od tego, czy jest to pierwsze spotkanie konsultacyjne, sesja psychoterapii, sesja diagnostyczna czy sesja online) trwa 50 minut i kosztuje 170 zł.

 • Jeżeli chcesz odwołać wizytę, proszę o informację telefoniczną albo smsową. Nieodwołanie wizyty najpóźniej na dobę przed ustalonym terminem wiąże się z pokryciem kosztów wizyty.

 • Zaświadczenia lub opis wyników badań diagnostycznych wydaję na prośbę, w ramach kosztów wizyty, bez dodatkowej opłaty.Kontakt


Zapraszam na spotkanie do gabinetu


 • w Raciborzu przy ul. Podwale 14/4 (obok restauracji McDonald's).
  Przyjmuję w środy od godziny 09.00 - po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem 510 349 418.

 • w Rybniku przy ul. Energetyków 22 (CognitivaMed Centrum Psychoterapii i Psychiatrii).
  Przyjmuję w poniedziałki, wtorki i piątki od godziny 09:00 - po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem 510 349 418.

 • online za pośrednictwem komunikatorów internetowych: Skype, FaceTime lub WhatsApp.

Preferowany sposób kontaktu to wiadomość sms, ponieważ w trakcie pracy z pacjentem nie odbieram telefonów.
Odpisuję lub oddzwaniam w pierwszym możliwym momencie, z reguły w dni pracy gabinetu czyli od poniedziałku do czwartku.
Mapa dojazdu do gabinetu w Raciborzu.Mapa dojazdu do gabinetu w Rybniku.

INFORMACJA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Alicję Sobik-Lipus prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Psychologiczny mgr Alicja Sobik-Lipus:
 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alicja Sobik-Lipus prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Psychologiczny mgr Alicja Sobik-Lipus, NIP 6423066877, z którym można skontaktować się pod wskazanym adresem e-mail: alicjasobik@gmail.com
 • 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do:
 • celów określonych w art. 4 ustawy z dnia 08.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (zwłaszcza diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii, udzielaniu pomocy psychologicznej)
  w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
  dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,
  dla celów prowadzonej analizy i statystyki – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej.
 • 3. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane (udostępniane):
  - organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
  - w przypadku zwrócenia się o wydanie imiennej faktury – biuru rachunkowemu.
 • 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 6 lat od zakończenia kontaktu z pacjentem.
 • 5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • 6. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679,
 • 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • 8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych. Dla celów dowodowych proszę o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną.
 • 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • 10. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna ale niezbędna do wykonania usługi psychologicznej u Administratora. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne dla wykonania usługi, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

Copyright © 2015-2024 Alicja Sobik-Lipus